Общая статистика профиля
Всего просмотров: 54484
Уникальных посетителей: 47272

Сучасний інтегрований урок

ХІМІЯ. КОЛІР.

               психологія

             Сучасний інтегрований урок

Мета:

 • розглянути колір з погляду xiмiї;
 • допомогти учням усвідомити соціальну, практичну й особистіcнy значущість цього навчального матеріалу;
 • сприяти розвиткові в школярів уміння виділяти головне в пізна-
  вальному об'єкті;
 • повторити основні поняття теми;

 

 • створити умови для виділення в структурі знань наукових
  фактів, понять, законів, тeopiй;
 • сприяти формуванню практичних навичок під час виконання
  експерименту;

— сприяти розвиткові в дітей уміння спілкуватися, здійснювати     корекцію сприйняття світу за допомогою арттерапії і психотера­певтичної метафори.

Випереджальні завдання

 1. Повторити основні положення про хімічні реакції, їх       озна­ки, механізми.
 2. Індивідуальні завдання: скласти навчальні блоки за темами:

 

 • Хімічні реакції, умови їх перебігу, ознаки.
 • Класифікації хімічних реакцій (за різними ознаками).
 • Теорія електролітичної дисоціації. Реакції обміну в розчинах
  електролітів.
 • Хімічні реакції в органічній хімії. Зібрати короткі дані
  про наукові інтереси відомих людей: Арістотеля, Ван Гога, Ломо-
  носова, Ґете та інших.

Хід уроку

Учитель. Ми закінчили вивчати дуже цікавий курс хімії середньої школи. Тему сьогоднішнього уроку визначимо разом трохи пізніше. Перше слово запишу я сама:

ХІМІЯ

           Доведіть що хімія:

 • сфера природознавства;
 • галузь виробничої діяльності;
 • експериментальна наука;

•  пов'язана з іншими науками: біологією, географією, фізикою,
астрономією, екологією, психологією тощо.

    Про які хімічні явища йдеться в прислів'ях:«Диму без вогню
не буває»;«Іскру гаси до пожежі, лихо відводь до удару»?

Назвіть ознаки хімічних реакцій.

    Лабораторний дослід 1. Реакції йонного обміну.
Завдання

 1. Проведіть реакції між розчинами речовин (інформаційні кар­ти
   лабораторних робіт №12).
 2. Напишіть іонні рівняння реакцій. Поясніть результати своїх
  спостережень.

  Лабораторний дослід 2.

Розгляньте склянки з хімічними речовинами.

Як їх можна класифікувати? Чому?

Які забарвлені хімічні сполуки ви знаєте? (Сполуки Купруму, Феруму, Хрому.)

Висновок: колір розчину з погляду хімії визначається наявністю забарвленої частки, наприклад, іонів купруму, феруму, хрому.

 

Учитель. Виявляється, що дуже багато людей з різними про­фесійними інтересами займалися вивченням кольору. Бесіда за темою «Колір»:

 • Із чим у вас асоціюється колір?
 • Яку дитячу лічилку, пов'язану з кольором, ви згадаєте?

   

      В аналітичній хімії використовують специфічні реакції, за до­помогою яких можна визначати якісний склад речовини. Ці ре­акції називають якісними (див. табл. 1 на с. 98).

♦   Назви яких хімічних елементів пов'язані із забарвленням
простих речовин або сполук? (Хлор — зеленуватий, хром — фарба, йод — фіалковий, цезій — блакитний, фосфор — світлоносний, рубідій — червоний, родій — рожевий, індій — синій, іридій — рай­дужний.)

Всего просмотров: 344, Уникальных: 341
Хотят общаться
Гости профиля
Ищу партнера для бизнеса
Copyright © 2011–2018 ortus-global.com