Общая статистика профиля
Всего просмотров: 5010
Уникальных посетителей: 4258

КОНТРАКТ про проходження військової служби

Додаток  

до пункту 12.3 Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України

 

 

 

 

Міністерство оборони України

 

 

 

 

КОНТРАКТ

про проходження військової служби у складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої держави

 

Міністерство оборони України в особі _______________________________________

___________________________________________________________________,

(посада, найменування військової частини, військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)

з одного боку, та військовослужбовець_________________________________

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження

________________________________________________________________________________а також військове звання, посада, яку займає, та особистий номер)

___________________________________________________________________,з другого боку, уклали контракт про таке:

 

1.     Військовослужбовець (громадянин) __________________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові)

ознайомлений з положеннями  міжнародного  договору про направлення підрозділу Збройних Сил України до іншої держави, законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження військової служби у даному підрозділі, добровільно бере на себе обов’язок проходити військову службу в миротворчому підрозділі Збройних Сил України протягом строку дії контракту на умовах, установлених законодавством України.

Міністерство оборони України зобов’язується забезпечити військовослужбовцю (громадянину)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Продовження додатка 11

додержання його прав та прав членів його сім’ї, включаючи одержання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають статус військовослужбовців, направлених у складі підрозділів Збройних Сил України до інших держав, та порядок проходження військової служби.

Забезпечити грошове утримання на час проходження військової служби у складі миротворчого підрозділу в національній валюті й в іноземній валюті:

в національній валюті (гривнях) зберігається виплата 100 відсотків окладу за військове звання і посадового окладу за останнім штатним місцем служби, надбавки за вислугу років, інших видів  додаткового грошового забезпечення постійного характеру;

у іноземній валюті – _____ за посадою, на яку він буде призначений наказом.

 

2. Контракт укладено на _____ місяців з________________________

(число, місяць, рік)

3. Контракт складено у двох примірниках, один з яких видано військовослужбовцю.

 

4.     Умови контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

 

5.     Підписи та адреси сторін:

 

 

(особистий підпис, прізвище та ініціали,

 

(особистий підпис, прізвище та ініціали,

 

військове звання, посада, найменування військової частини

 

військове звання, посада командира (начальника),

 

адреса місця мешкання військовослужбовця, громадянина)

 

найменування військової частини)

 

 

М. П

 

 

                                 200__ року                                                       200__року  

 

6.     Інші умови контракту:

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Продовження додатка 11

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________(особистий підпис, прізвище та ініціали,

______________________________________(особистий підпис, прізвище та ініціали,

 

військове звання, посада, найменування військової частини

 

військове звання, посада командира (начальника),

 

адреса місця мешкання військовослужбовця, громадянина)

 

найменування військової частини)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П

 

                                 200__ року                                                       200__року  

 

7. Контракт припинив свою дію “      200__ року у зв’язку_____________________________________________________________

           (підстави припинення контракту, дата виключення військовослужбовця зі

________________________________________________________________________

списків особового складу, номер наказу)

___________________________________________________________________

(посада, найменування військової частини, військове звання,

___________________________________________________________________

особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника))

 

М. П.

 

 

Примітка: Пункт 6 контракту про проходження військової служби в складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої держави, заповнюється у разі прийняття сторонами додаткових зобов’язань, що не суперечать законодавству України.

 

 

 

 

 

 

 

Всего просмотров: 148, Уникальных: 148
Хотят общаться
Гости профиля
Copyright © 2011–2018 ortus-global.com