Общая статистика профиля
Всего просмотров: 5007
Уникальных посетителей: 4255

комплектування військовослужбовцями

 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Про Державну програму переходу Збройних Сил

України до комплектування військовослужбовцями,

які проходять військову службу за контрактом

______________________________________________

 

1.   Затвердити Державну програму переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом (додається).

Подпись: 1.	Затвердити Державну програму переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом (додається). 

1.  

2.   Кабінету Міністрів України забезпечити виконання зазначеної Державної програми.

Подпись: 2.	Кабінету Міністрів України забезпечити виконання зазначеної Державної програми.Затвердити Державну програму переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом (додається).

2.   Кабінету Міністрів України забезпечити виконання зазначеної Державної програми.

 

Президент України                                              Л.КУЧМА

 

 

м.Київ

17 квітня 2002 року

№ 348/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 17 квітня 2002 року

№ 348/2002

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

 

переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу

за контрактом

 

І.   Загальні положення

Перехід Збройних Сил України (далі – Збройні Сили) до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом (далі – військовослужбовці контрактної служби), зумовлюється:

змінами воєнно-політичної обстановки у світі, реформуванням збройних сил суміжних держав;

необхідністю підтримання бойової готовності військ (сил) на належному рівні за рахунок укомплектування військових частин і підрозділів військовонавченим, професійно підготовленим особовим складом, спроможним в умовах скорочення чисельності Збройних Сил якісно виконувати поставлені завдання впродовж тривалого часу;

зниженням показників щодо стану здоров'я, ділових і моральних якостей юнаків, які підлягають призову на строкову військову службу, зменшенням кількості осіб, що призиваються на таку службу;

погіршенням стану підготовки і накопичення військовонавчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Перехід Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби надасть змогу утримувати їх такими, структура і чисельність яких відповідатимуть економічним можливостям держави та завданням щодо її оборони, підвищити бойову готовність та вимоги до особового складу.

Програма розрахована на період до 2015 року і здійснюватиметься у три етапи: 2002 – 2005, 2006 – 2010 і 2011 – 2015 роки.

У ході виконання Програми передбачається розв’язати основні завдання щодо:

реформування існуючої системи комплектування з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ тощо (далі – військові частини);

реформування навчальних військових частин (центрів), шкіл прапорщиків та техніків (далі – навчальні частини), військових коледжів з метою вдосконалення системи професійної підготовки військовослужбовців контрактної служби – сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів (матросів), а також підготовки і перепідготовки військовозобов’язаних (далі – резервісти);

підвищення рівня виховної роботи, вдосконалення системи військово-патріотичного виховання особового складу;

створення нової структури військового резерву людських ресурсів, удосконалення механізму підготовки та накопичення резервістів, які призначені для комплектування Збройних Сил, інших військових формувань під час мобілізації;

оптимізації чисельності і поліпшення якісного складу військ (сил) шляхом проведення організаційних заходів, спрямованих в першу чергу на професіоналізацію особового складу і впровадження нових систем озброєння (орієнтовна чисельність особового складу Збройних Сил на 2002 – 2015 роки наведена у додатку № 1);

удосконалення системи соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей шляхом створення для них необхідних матеріально-побутових умов, досягнення належного рівня грошового забезпечення та упорядкування соціальних гарантій і пільг;

реформування місцевих органів військового управління (військових комісаріатів) з метою оптимізації їх структури та кількості, уточнення завдань і повноважень;

автоматизації процесів обліку та розподілу військового резерву людських ресурсів;

здійснення належного правового та наукового забезпечення виконання заходів із переходу Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби.

Програма також передбачає вдосконалення планової, організаційної, фінансово-економічної, освітньої та інших видів діяльності у Збройних Силах та заінтересованих органах виконавчої влади як у ході її виконання, так і після завершення будівництва в Україні професійних Збройних Сил.

Загальне керівництво діяльністю виконавців Програми здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.

Координацію та контроль за діяльністю центральних органів виконавчої влади щодо виконання Програми здійснює Рада національної безпеки і оборони України.

Забезпечення виконання заходів, передбачених цією Програмою, покладається на Кабінет Міністрів України.

Керівництво виконанням Програми безпосередньо здійснює Міністр оборони України.

Для наукового супроводження виконання заходів Програми залучаються відповідні наукові установи і фахівці.

 

ІІ.  Основні напрями виконання Програми

Перший етап

1.  Розробляється нормативно-правова база з питань переведення Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби та організації порядку проходження військової служби за контрактом.

2.   Удосконалюється система добору, професійної підготовки та порядку проходження військової служби військовослужбовцями контрактної служби. Основна увага приділяється розробленню та створенню нового механізму підготовки військовослужбовців контрактної служби, системи критеріїв для визначення придатності громадян України до професійної військової служби за станом здоров’я, фізичним розвитком, рівнем освіти та морально-психологічними якостями.

3.   Реформуються навчальні частини і військові коледжі з метою вдосконалення системи професійної підготовки військовослужбовців контрактної служби, підготовки і перепідготовки резервістів.

4.   Здійснюється реформування системи підготовки прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів (матросів) та вдосконалюється порядок проходження військової служби сержантами і старшинами, що має на меті створення професійного сержантського і старшинського складу, спроможного взяти на себе основне навантаження щодо виховання та навчання підлеглого особового складу і стати основою професійних Збройних Сил. Це надасть змогу частково вивільнити офіцерський склад від виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із вихованням та навчанням особового складу.

5.   Реорганізовується структура місцевих органів військового управління (військових комісаріатів) шляхом їх перетворення в територіальні центри комплектування (в Автономній Республіці Крим і областях), філіали (в районах і містах) та скорочення їх кількості і уточнення функцій. Для цього в роботу місцевих органів військового управління впроваджуються сучасні інформаційні технології, які мають забезпечити автоматизацію в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі процесу обліку людських ресурсів, координацію рекламної діяльності щодо проходження військової служби, добору кандидатів для прийняття на військову службу.

6.   Здійснюється автоматизація процесів обліку та розподілу військового резерву людських ресурсів шляхом розгортання в районних (міських), обласних військових комісаріатах, організаційно-мобілізаційних органах штабів оперативних командувань і в Генеральному штабі Збройних Сил локальних обчислювальних мереж та автоматизованих робочих місць із спеціальним програмно-математичним забезпеченням та їх інтеграцією в автоматизовані системи управління “Дніпро” і “Карпати”.

 

 

7.   Опрацьовується нова структура військового резерву людських ресурсів, механізм підготовки та накопичення резервістів, призначених для комплектування Збройних Сил, інших військових формувань під час мобілізації.

8.   Удосконалюється система військово-патріотичного виховання військовослужбовців, головною метою якого вважається формування у них свідомого ставлення до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, набуття високих ділових і моральних якостей, виховання у молоді позитивного сприйняття військової служби за контрактом, створюється система пропагування військової служби за контрактом.

9.        Зменшується строк строкової військової служби до 12 місяців.

10.   Укомплектовується військовослужбовцями контрактної служби більшість штатних посад молодших командирів і посад рядового складу, що визначають бойову здатність військових частин.

11.   На кінець першого етапу чисельність військовослужбовців контрактної служби у Збройних Силах України становитиме близько 50 тисяч осіб.

Другий етап

12.   Завершується розроблення та прийняття нормативно-правових актів, які регламентуватимуть порядок проходження військової служби за контрактом.

13.   Розробляється і запроваджується система нових критеріїв об’єктивної оцінки рівня професійної підготовки, ділових, моральних та психологічних якостей осіб сержантського і старшинського складу, їх відповідності посаді, визначення перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання.

14.   Здійснюються заходи щодо переведення складу прапорщиків і мічманів з окремої категорії до категорії сержантського і старшинського складу; розробляється та вводиться в дію новий перелік штатних посад сержантського і старшинського складу, що підлягають заміщенню військовослужбовцями контрактної служби, та відповідних їм штатних військових звань.

15.   Завершується оптимізація організаційно-штатної структури місцевих органів військового управління (територіальних центрів комплектування та їх філіалів) з урахуванням результатів їх об’єднання, спроможності виконувати завдання у створених штатах і автоматизації процесів обліку та розподілу військового резерву людських ресурсів. Штатна чисельність особового складу місцевих органів військового управління приводиться у відповідність із завданнями, які вони виконуватимуть.

16.   Створюється нова структура військового резерву людських ресурсів для задоволення потреб Збройних Сил та інших військових формувань у людських ресурсах на період мобілізації та у воєнний час.

Військовий резерв людських ресурсів поділяється на першу і другу категорію резервістів, які, в свою чергу, зараховуються до активного або пасивного резерву людських ресурсів.

До резервістів першої категорії належать особи, які проходили військову службу та одержали під час її проходження військово-облікову спеціальність, а також особи, які одержали військово-облікову спеціальність під час проходження військової підготовки у навчальних частинах, військових коледжах, на кафедрах військової підготовки при інших вищих навчальних закладах, у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних училищах.

До резервістів другої категорії належать особи, які не мають військово-облікової спеціальності, а також резервісти-жінки.

Активним резервом є складова військового резерву людських ресурсів, що призначена за мобілізаційним планом для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань у разі їх розгортання під час мобілізації до штатів воєнного часу і до якої зараховуються в основному резервісти першої категорії.

Пасивним резервом є складова військового резерву людських ресурсів, що призначена для комплектування стратегічних резервів, додаткових військових формувань, в яких може виникнути потреба в особливий період та поповнення втрат діючої армії і до якої зараховуються резервісти першої та другої категорій.

17.   Удосконалюється система соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей, створюються для них необхідні фінансові та матеріально-побутові умови.

18.   До кінця другого етапу завершується комплектування військовослужбовцями контрактної служби усіх штатних військових посад, які визначають бойову здатність військових частин.

19.   Укомплектованість Збройних Сил військовослужбовцями контрактної служби доводиться до 50 відсотків загальної чисельності.

Третій етап

20.   Завершується переведення Збройних Сил України на стовідсоткове їх комплектування військовослужбовцями контрактної служби.

21.   Грошове забезпечення військовослужбовців контрактної служби доводиться до рівня, який надасть змогу повною мірою компенсувати їм фізичні і моральні затрати, пов’язані з проходженням військової служби, і сприятиме підвищенню престижу військової служби.

22.   Завершується створення нової структури військового резерву людських ресурсів

 

ІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування заходів

щодо переходу Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби

 

Фінансове забезпечення заходів щодо переходу Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби здійснюється за рахунок і в межах видатків, визначених Міністерству оборони України в Державному бюджеті України на відповідний рік.

Прогнозовані показники витрат на утримання особового складу Збройних Сил за роками визначено на підставі обсягів очікуваних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на виконання заходів, передбачених цією Програмою (додатки № 2 і № 3).

 

ІV.    Основні заходи, спрямовані на

забезпечення виконання Програми

1.       Розроблення нормативно-правових актів з питань зняття обмежень у комплектуванні штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями, прийнятими на військову службу за контрактом.

Міноборони, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці України

2002 – 2004 роки

2.       Розроблення нормативно-правових актів з питань проведення професійно-психологічного добору кандидатів (методом тестування) для прийняття на військову службу за контрактом, які визначатимуть вимоги щодо їх психофізіологічних якостей, стану здоровя, рівня розумового та фізичного розвитку, а також їх придатність (спроможність) виконувати обов'язки за призначенням.

Міноборони, МОЗ, МОН,

Мінюст України

2002 – 2005 роки

3.  Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" щодо:

зменшення строку строкової військової служби, визначення нових умов прийняття громадян на військову службу за контрактом;

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2004 – 2005 роки

 

переведення складу прапорщиків (мічманів) з окремої категорії до категорії сержантського (старшинського) складу;

визначення нової структури військового резерву людських ресурсів, зарахування до нього осіб, порядку їх підготовки (перепідготовки), граничного віку перебування у резерві, прав, обов’язків і врегулювання соціального захисту осіб, які виконують обов’язки за контрактом про перебування у активному військовому резерві (далі – виконання обов’язків резервістів).

Міноборони, Мінекономіки,

МОН України, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2006 рік

4.       Розроблення програм професійної підготовки прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів (матросів), які за своїм змістом і спрямованістю нададуть змогу здійснювати підготовку військовонавченого, професійно підготовленого особового складу. Визначення строків підготовки та переліку військово-облікових спеціальностей, за якими провадитиметься підготовка з урахуванням їх призначення для проходження військової служби.

Міноборони, МОН України

2002 – 2004 роки

5.       Реформування системи професійної підготовки прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів (матросів) з максимальним використанням існуючої мережі навчальних частин, військових коледжів.

Міноборони, МОН України

2002 –2005 роки

6.       Реформування системи підготовки та порядку проходження військової служби сержантами і старшинами з метою створення професійного сержантського і старшинського складу.

Міноборони України

2003 – 2006 роки

7.       Приведення матеріально-технічної бази навчальних частин та військових коледжів у відповідність зі змістом професійної підготовки військовослужбовців контрактної служби з урахуванням проведення їх практичної підготовки.

Міноборони України

2002 – 2005 роки

8.       Розроблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності виховної роботи, удосконалення системи військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил.

Міноборони України

2002 рік

9.       Створення у видах Збройних Сил, оперативних командуваннях, корпусах позаштатних координаційних рад з питань удосконалення військово-патріотичного виховання особового складу та цивільної молоді.

Міноборони України

2002 рік

10.  Підвищення з урахуванням інфляційних процесів норм грошового забезпечення військовослужбовців контрактної служби.

Кабінет Міністрів України

Починаючи з 2002 року

11.  Розроблення порядку добору, підготовки та залучення військовослужбовців контрактної служби до участі в миротворчих операціях.

Міноборони України

2003 рік

12.  Утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення нової структури військового резерву людських ресурсів, механізму підготовки та накопичення резервістів, які призначені для комплектування Збройних Сил, інших військових формувань під час мобілізації, та порядку формування єдиного державного замовлення на їх підготовку.

Кабінет Міністрів України

2002 рік

13.  Переформування районних і міських військових комісаріатів у філіали територіальних центрів комплектування з одночасним зменшенням їх кількості:

перший етап – об’єднання військових комісаріатів з метою оптимізації їх чисельності.

Міноборони України

2002 – 2005 роки

другий етап – реформування організаційно-штатної структури військових комісаріатів, створення на їх базі філіалів територіальних центрів комплектування.

Міноборони України

2006 – 2008 роки

14.  Формування у військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах структурних підрозділів, на які покладаються завдання щодо проведення рекламної і роз’яснювальної роботи, організації добору кандидатів на військову службу за контрактом.

Міноборони України

2002 – 2005 роки

15.  Облаштування у військових комісаріатах кімнат відвідувачів та обладнання їх агітаційними матеріалами військово-патріотичного характеру, розповсюдження рекламної інформації з питань проходження військової служби за контрактом.

Міноборони України

2003 – 2004 роки

16.  Розроблення спеціального програмно-математичного забезпечення у рамках дослідно-конструкторської роботи “Ствол – М/1”з метою автоматизації процесів персонального і кількісного обліку та розподілу військового резерву людських ресурсів у районних, міських та обласних військових комісаріатах, організаційно-мобілізаційних органах штабів оперативних командувань і Генеральному штабі Збройних Сил.

Міноборони України

2002 – 2005 роки

17.  .Забезпечення обласних, районних і міських військових комісаріатів електронно-обчислювальною технікою, відповідним обладнанням та створення локальних обчислювальних мереж і автоматизованих робочих місць.

Міноборони України

2002 – 2005 роки

18.  Переформування військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів у територіальні центри комплектування з визначенням їх відповідних функцій.

Міноборони України

2003 – 2008 роки

19.  Проведення соціологічних досліджень серед військовослужбовців щодо виявлення чинників, які впливають на прийняття рішення стосовно продовження військової служби та укладення нових контрактів. Підготовка пропозицій за результатами досліджень щодо вдосконалення порядку проходження військової служби за контрактом.

Міноборони України

2003 – 2005 роки

20.  Створення електронної сторінки на офіційному веб-сайті Міноборони України в мережі “Інтернет”, де пропагуватиметься військова служба у Збройних Силах.

Міноборони України

Починаючи з 2002 року

 

21.  Збільшення кількості передач військових засобів масової інформації на державних теле- та радіоканалах.

Міноборони, Держкомінформ України

Починаючи з 2003 року

22.  Підготовка, виготовлення та випуск у світ друкованої продукції та відеофільмів рекламного характеру проходження військової служби  у Збройних Силах України за контрактом.

Міноборони України

2002 – 2015 роки

23.  Впровадження довгострокових програм міжнародного військового співробітництва для вивчення існуючого світового досвіду переведення збройних сил на професійну основу.

Міноборони України

2002 – 2010 роки

24.  Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 2001 р. № 1053 “Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців”.

Міноборони, МВС 

Держкомкордон, МНС,

Управління державної охорони України

2005 рік

25.  Внесення необхідних змін до нормативно-правових актів, які регламентують порядок проведення військово-лікарської експертизи та медичного огляду у Збройних Силах.

Міноборони, МОЗ,

Мінюст України

2004 – 2005 роки

26.  Визначення порядку організації та проведення відповідними посадовими особами військових частин і військових комісаріатів добору і прийняття громадян України на військову службу за контрактом на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин .

Міноборони України

2004 – 2005 роки

 

 

 

 

27.  Створення у навчальних частинах курсів з професійної підготовки військовослужбовців контрактної служби військових частин і підрозділів, що входять до складу передових сил оборони Збройних Сил України.

Міноборони України

2004 рік

28.  Розроблення пропозицій щодо вдосконалення порядку забезпечення житлом військовослужбовців контрактної служби та членів їх сімей.

Міноборони, Мінфін,

Мінекономіки України

2004 рік.

29.  Переобладнання казарм, які вивільняються під час скорочення чисельності військовослужбовців строкової служби, під службове житло та гуртожитки для військовослужбовців контрактної служби.

Міноборони України

2004 – 2015 роки

30.  Здійснення переходу на військову службу за контрактом у військових частинах і підрозділах, що входять до складу передових сил оборони Збройних Сил, та у військових частинах і підрозділах, які готуватимуться до участі в міжнародних миротворчих операціях.

Міноборони України

2005 рік

31.  Визначення оптимального співвідношення чисельності особового складу згідно з штатами воєнного часу до чисельності особового складу згідно з штатами мирного часу за видами Збройних Сил та родами військ, їх потреби в особовому складі за військово-обліковими спеціальностями.

Міноборони України

2005 рік

32.  Розроблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення престижу військових звань сержантського і старшинського складу. Перегляд строків вислуги у військових званнях сержантського і старшинського складу, а також визначення порядку їх присвоєння.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2005 – 2006 роки

 

33.  Організація підготовки сержантів (старшин) та кваліфікованих солдатів (матросів) у навчальних частинах тільки з військовослужбовців контрактної служби.

Міноборони України

2005 рік

34.  Визначення переліку військово-облікових спеціальностей, за якими необхідно проводити військову підготовку резервістів та загальної потреби у резервістах за цими військово-обліковими спеціальностями для Збройних Сил, інших військових формувань.

Міноборони, МОН України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2005 рік

35.  Розроблення і впровадження системи критеріїв об’єктивної оцінки рівня професійної підготовки, ділових, моральних та психологічних якостей сержантів (старшин), їх відповідності посаді, визначення перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання.

Міноборони України

2006 – 2007 роки

36.  Запровадження початкової військової підготовки військовослужбовців рядового складу, в тому числі строкової служби, за спеціальними програмами в навчальних частинах з подальшим направленням їх для проходження військової служби до військових частин.

Міноборони України

2006 – 2007 роки

37.  Удосконалення порядку призначення на штатні військові посади і переміщення по службі військовослужбовців сержантського і старшинського складу з урахуванням їх професійних якостей, стану здоров’я і здатності виконувати завдання в умовах служби.

Міноборони України

2006 – 2007 роки

38.  Удосконалення існуючої системи соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей, створення для них необхідних матеріально-побутових умов та забезпечення належного рівня грошового забезпечення. Визначення та впорядкування на законодавчому рівні переліку соціальних гарантій і пільг для військовослужбовців контрактної служби з урахуванням реальних обсягів очікуваних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на їх забезпечення.

Кабінет Міністрів України.

2006 – 2007 роки

39.  Розроблення заходів щодо підвищення інтелектуального потенціалу особового складу Збройних Сил України.

Міноборони України

2006 – 2008 роки

40.  Розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів з питань підготовки, накопичення, утримання і використання резервістів, призначених для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації, їх фінансового, матеріального та інших видів забезпечення.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2006 – 2009 роки

41.  Розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів з питань визначення прав, повноважень, обов’язків і порядку взаємодії МОН України, Міноборони України та інших органів виконавчої влади під час формування державного замовлення на підготовку резервістів, удосконалення порядку здійснення фінансових розрахунків та звітності, а також визначення переліку вищих навчальних закладів, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних частин і військових коледжів, в яких проводитиметься підготовка резервістів.

Міноборони, МОН України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2006 – 2009 роки

42.  Здійснення заходів щодо переведення складу прапорщиків (мічманів) з окремої категорії до категорії сержантського і старшинського складу. Розроблення з урахуванням цих заходів та введення в дію переліку штатних посад сержантського і старшинського складу, що підлягають заміщенню військовослужбовцями контрактної служби, та відповідних їм штатних військових звань.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2006 – 2010 роки

 

 

43.  Розроблення навчальних програм для підготовки (перепідготовки) резервістів.

Міноборони, МОН України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2007 – 2009 роки

44.  Формування військового резерву людських ресурсів для задоволення потреб Збройних Сил та інших військових формувань у людських ресурсах на період мобілізації та у воєнний час згідно з його новою структурою.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2007 – 2011 роки

45.  Формування в органах військового управління від оперативного командування і вище структурних підрозділів, які виконуватимуть завдання щодо організації добору резервістів для комплектування ними військових частин Збройних Сил та інших військових формувань згідно з штатами воєнного часу.

Міноборони України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2008 рік

46.  Започаткування підготовки осіб, які відібрані для виконання обовязків резервістів, у навчальних частинах, військових коледжах, на кафедрах військової підготовки при інших вищих навчальних закладах, у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних училищах та укладення з ними контрактів про перебування в активному військовому резерві.

Міноборони, МОН України,

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2008 рік

47.  Впровадження в систему грошового забезпечення військовослужбовців заохочувальних та компенсаційних виплат, за допомогою яких стимулюватиметься військова служба в особливих (екстремальних) умовах і компенсуватимуться визначені ризики військової служби для життя та здоров’я військовослужбовців.

Кабінет Міністрів України.

2010 – 2011 роки.

 

Глава Адміністрації

Президента України                                                 В.ЛИТВИН


Додаток 1

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

особового складу Збройних Сил України на 2002 – 2015 роки

чоловік

Категорії особового складу

Кількість особового складу за роками

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Особовий  складу Збройних Сил,

 усього

389000

373500

361500

350000

329700

310600

292600

275700

260000

253600

247500

241500

235700

230000

Військовослужбовці, усього

у тому числі:

295500

289200

282000

275000

258000

242000

227000

213000

200000

195800

191700

187700

183800

180000

офіцери

79600

74300

70000

66000

60800

56100

51700

47700

44000

42200

40600

39000

37500

36000

прапорщики (мічмани)

41400

38100

35500

33000

26800

20400

13900

7100

 

 

 

 

 

 

військовослужбовці

контрактної служби

40000

43000

46000

50000

54100

58600

63500

69000

75000

82600

92000

104000

119200

138050

курсанти вищих військових навчальних закладів

14190

14140

13940

13000

11600

10375

9300

8335

7500

7150

6820

6510

6220

5950

військовослужбовців

строкової служби

120310

119660

116560

113000

104700

96525

88600

80865

73500

63850

52280

38190

20880

 

Працівники Збройних Сил

93500

84300

79500

75000

71700

68600

65600

62700

60000

57800

55800

53800

51900

50000

 


Додаток 2

 

Прогнозовані показники витрат

на грошове забезпечення (заробітну плату) особового складу

Збройних Сил України на 2002 - 2015 роки

 

(млн. гривень)

Найменування витрат

Розміри витрат за роками

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 Витрати на грошове

 забезпечення (заробітну

 плату) особового складу

У межах видатків, передба-чених

Держав-ним бюдже-том на 2002 рік

2066

2498

3084,3

3650

4277,1

4969

5729

6548

6864,9

7208,1

7568,6

8325,4

9261

 Витрати на грошове

 забезпечення

 військовослужбовців , усього у

 тому числі:

1602,7

1947,8

2420

2852,2

3328,8

3852,5

4426,6

5089,4

5401,1

5748,1

6129,2

6857

7766,4

 офіцерів

917,4

1088,4

1313,4

1519,9

1742,3

1977

2226

2403,1

2401,1

2386,6

2344,3

2383,7

2417,7

 прапорщиків

312,4

366,6

436,1

444,9

420,7

353

220

 

 

 

 

 

 

 військовослужбовців

 контрактної служби

293,7

395,6

550,3

748,0

1006,5

1342,9

1780,9

2265,5

2599,2

2991,0

3457,4

4190,5

5127,6

 курсантів вищих військових

 навчальних закладів

7,7

9,5

11,4

12,7

14,2

15,6

17,1

226,5

225,0

221,7

216,4

218,7

221,0

 військовослужбовців

 строкової служби

71,5

87,7

108,8

126,7

145,1

164

182,6

194,3

175,8

148,7

111,1

64,2

 

 Витрати на заробітну плату

 працівників  Збройних Сил

463,3

550,2

664,3

797,8

948,3

1116,5

1302,4

1458,6

1463,8

1460,0

1439,4

1468,4

1494,6

 


Додаток 3

 

ПРОГНОЗОВАНІ ПОКАЗНИКИ

грошового забезпечення (заробітної плати) одного військовослужбовця (працівника)

Збройних Сил України на 2002 - 2015 роки

гривень

Категорія особового

складу

Розміри грошового забезпечення та заробітної плати за роками

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 Офіцер

9216

у межах видатків, передба-чених Державним бюджетом на 2002 рік

12348

15549

19900

24999

31057

38239

46667

54617

56898

58784

60110

63564

67160

 Прапорщик (мічман)

6120

8200

10326

13215

16601

20624

25393

30990

 

 

 

 

 

 

 Військовослужбовець

 контрактної служби

5097

6829

8600

11006

13826

17176

21149

25810

30206

31468

32511

33244

35155

37143

 Курсант вищого військового навчального закладу

405

543

683

875

1099

1365

1680

2051

30206

31468

32511

33244

35155

37143

 Військовослужбовець

 строкової служби

446

598

752

963

1210

1503

1851

2258

2643

2754

2845

2909

3076

 

 Працівник Збройних

Сил

4102

5496

6921

8857

11127

13823

17020

20771

24310

25325

26165

26755

28292

29892

 

Примітка. Розрахунки прогнозованих розмірів грошового забезпечення (заробітної плати) на 2002 – 2015 роки проведені на основі базових показників фактичних витрат на утримання відповідних категорій особового складу за 2001 рік

 

Всего просмотров: 182, Уникальных: 181
Хотят общаться
Гости профиля
Copyright © 2011–2018 ortus-global.com