Общая статистика профиля
Всего просмотров: 5120
Уникальных посетителей: 4357

ДОДАТОК до Положення про проходження військової служби

              ДОДАТОК
до Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України 
від  07.11.01 №1053          

 

 

 

                    (Малий Державний Герб України)

 

              МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ         

 

 

К о н т р а к т

 

про проходження військової служби

у Збройних Силах України

 

 

Міністерство оборони України в особі: __________________               ______________________________________________________

                 (посада, найменування військової частини,

______________________________________________________,

військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)

 

з одного боку, та громадянин ______________________________

                                      (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць,

______________________________________________________

рік народження, а також військове звання, посада, яку займає,

 ______________________________________________________,

та особистий номер, якщо вони є)

 

з другого боку, відповідно до пунктів 13 - 21 Положення про проходження військової служби солдатами, матросами, сержантами і старшинами Збройних Сил України уклали цей Контракт про таке:

 

1. Громадянин _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби, і добровільно бере на себе зобов'язання:

 

проходити військову службу у Збройних Силах України протягом строку дії контракту на умовах, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження військової служби, та цього Контракту;

сумлінно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів та начальників, службові обов’язки, добре володіти довіреною технікою (озброєнням), уміло керувати особовим складом.

 

2. Міністерство оборони України зобов’язується забезпечувати громадянинові ___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

додержання його прав та прав членів його сім’ї, включаючи отримання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають статус військовослужбовців та порядок проходження військової служби, а також призначення його на військову посаду відповідно до професійної освіти, військового звання та військово-облікової спеціальності.

 

3. Контракт укладено на __________ років з ______________

     (прописом)                  (число, місяць, рік)

до ____________.

(число, місяць, рік)

                                       

4. Не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку дії Контракту сторони зобов’язуються повідомити одна одну про намір укласти контракт на новий строк або про його неукладення.

 

5. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову силу і зберігаються кожною із сторін.

 

6. Інші умови Контракту _____________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________

_________________________

(особистий підпис, прізвище та ініціали,   

     домашня адреса громадянина)

(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий  

підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

 

 

МП

 

7. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

 

8. Підписи та адреси сторін:

___________________________

_________________________

(особистий підпис, прізвище та ініціали,  домашня адреса громадянина)

(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

 

МП

_____ _____________  року

______ _____________ року

 

 

9. Контракт набирає чинності з “     __________ року.

 

10. Чинність Контракту припинено “    ___________ року                у зв'язку з   _____________________________________________

_______________________________________________________

(підстави припинення Контракту, дата виключення

_______________________________________________________

військовослужбовця зі списків особового складу, номер наказу)

 

_____________________________________________________

            (посада, найменування військової частини,

___________________________________________________

            військове звання, особистий підпис, прізвище

            та ініціали  командира (начальника)

 

МП

 

 

 

Примітка.  Пункт 6 Контракту заповнюється в разі виникнення                           нових обставин або прийняття сторонами додаткових                        зобов’язань, які не суперечать законодавству.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т-33

 

Всего просмотров: 173, Уникальных: 173
Хотят общаться
Гости профиля
Copyright © 2011–2018 ortus-global.com